Wijzigingen bestuur Black Boys

Op de algemene ledenvergadering van vrijdag 16 december jongstleden zijn in de samenstelling en taken van het bestuur van Black Boys een aantal wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen zijn hieronder vermeld.

Tot afgelopen vrijdag bestond het bestuur uit de volgende personen:

 • Pieter Smidt, voorzitter
 • Marc Bosma, secretaris
 • Jan Willem/Miranda Stoelwinder, penningmeester
 • Wiepie de Vries, vice-voorzitter
 • Lolle de Jong, wedstrijdcoördinator en
 • Johan Bosma, algemeen lid

In de samenstelling en functies/taken zijn afgelopen vrijdag de volgende veranderingen aangebracht, die officieel pas volgend seizoen ingaan, maar die nu al geëffectueerd worden:

 • Jan Broersma, voorzitter
 • Dennis Kempen, secretaris
 • Jan Willem/Miranda Stoelwinder, penningmeester
 • Wiepie de Vries, vice-voorzitter
 • Stefan Obbink, wedstrijdsecretaris en scheidsrechtercoördinator
 • Rudi Bleeker, jeugdcoördinator
 • Lolle de Jong, seniorencoördinator
 • Nellie Deinum, damescoördinator
 • Tim Pas, G-voetbalcoördinator
 • Marc Bosma, SenFcoördinator

De externe betrekkingen c.q. de contacten met sponsoren alsmede de organisatie van feesten en evenementen worden verzorgd c.q. gecoördineerd door Marc Bosma en Jelmer Wijnstra.

Voorzitter Pieter Smidt treedt af in verband met gezondheidsproblemen, waardoor hij niet (meer) in staat is zijn taken (volledig) te vervullen. Zijn vervanger Jan Broersma loopt reeds enige tijd mee en zal de taken van Pieter Smidt overnemen. Verder zijn Dennis Kempen, Stefan Obbink en Jelmer Wijnstra ook reeds enige tijd actief en zij zullen langzaam maar zeker de taken zelfstandig gaan uitvoeren, Marc Bosma en Lolle de Jong blijven actief voor Black Boys, maar onder een andere noemer en met een ander takenpakket.

Het bestuur denkt met voornoemde wijzigingen en de korte lijnen, die die wijzigingen met zich meebrengen, de contacten en de communicatie met alle afdelingen te verbeteren en gaat er van uit, dat e.e.a. nog soepeler zal verlopen. Daarnaast zijn bepaalde taken in de nieuwe organisatie opgedeeld, zodat iedere functionaris zijn of haar taak volledig en goed kan uitvoeren en dat situaties, waarbij één functionaris meerdere taken moet uitvoeren, zoveel mogelijk wordt vermeden.

Bestuur v.v. Black Boys