Agenda algemene ledenvergadering

Zoals reeds eerder via de social media werd aangekondigd, vindt morgenavond de algemene ledenvergadering van Black Boys plaats in wijkgebouw De Schuttersheuvel aan de Harmen Sytstrasthraat. Hieronder staat de agenda voor deze vergadering, die om 20.45 uur begint.

Agenda:

1. Opening vergadering door de voorzitter

2. Doornemen belangrijkste punten van de notulen van de laatste ledenvergadering d.d. 6 november 2014, door de secretaris

3. Verkiezing (nieuwe) bestuursleden door voorzitter
– (Nieuw) algemeen bestuurslid en wedstrijd secretaris, Lolle de Jong
– (Nieuw) algemeen bestuurslid en jeugdvoorzitter, Johan Bosma
– Algemeen bestuurslid vacant.
* Andere kandidaten hebben zich (nog) niet gemeld (dit kan tot 1 uur voor de vergadering bij de voorzitter)
– (Nieuw) voorzitter sponsorcommissie, Anne Pruiksma
– (Nieuw) algemeen lid sponsorcommissie, Ralph kedde
– (Nieuw) algemeen lid sponsorcommissie, Ronald Zwennes

4. Financieel verslag, mededelingen en de toekomstvisie door de penningmeester (Jan-Willem Stoelwinder)

5. Financiële evaluatie door de kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie

6. Verslag en mededelingen van het secretariaat (Marc Bosma)

7. Mededelingen vanuit de sponsorcommissie (Anne Pruiksma)

8. (Rook) Pauze

9. Verslag/mededelingen/toekomstvisie van de voorzitter (presentatie i.c.m. meerdere sprekers)

10. Rondvraag

11. Einde