Agenda Algemene Ledenvergadering

Op vrijdag 16 december a.s. vindt in Wijkgebouw de Eekmolen aan de Frederik Hendrikstraat 22 te Sneek de algemene ledenvergadering van Black Boys plaats. De algemene ledenvergadering begint om 193.0 uur en hieronder treft u de agenda voor deze vergadering aan.

Agenda algemene ledenvergadering:

1. Opening vergadering
2. Minuut stilte voor diegenen die ons zijn ontvallen
3. Financieel verslag
4. Evaluatie financieel verslag + financiële positie
5. Voorstel nieuwe bestuurssamenstelling

Aftredend: Pieter Smidt (voorzitter) – Marc Bosma (secretaris) – Lolle de Jong (wedstrijdsecretaris) – Johan Bosma(jeugdvoorzitter). Nieuwe (bestuur)vrijwilligers kunnen zich tot 1 uur voor aanvang van de ledenvergadering melden bij het bestuur

6. Bedankronde
7. Pauze
8. Toekomstvisie i.c.m. samenwerken
9. Rondvraag